Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RVC) is een toezichthoudend orgaan. De RVC heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.

Hoe doen ze dat?

Binnen DZN wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Governancecode Zorg. De taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn vastgesteld in de statuten van de organisatie volgens het uitvoeringsbesluit van de WTZI. De RVC houdt op een transparante wijze toezicht en met inbreng van anderen zoals het bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Van belang hierbij is dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch beoordelen. De leden van de RVC zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen dan ook zonder last of ruggespraak.

Visie

Bij het toezichthouden volgt de RVC de kernwaarden, de missie en de visie van DZN zoals vastgesteld in het beleid van de organisatie. Daarbij past de RVC een aantal principes toe die in het verlengde liggen van de kernwaarde van DZN en die afkomstig zijn uit de Governancecode Zorg voor kleine organisaties.

PRINCIPE 1

Goede zorg

In de Governance Code staan de behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt centraal. De zorgorganisatie biedt zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijds kwaliteit- en veiligheidseisen. Het is onze taak om hierin het toezicht aandacht aan te geven.

PRINCIPE 2

Waarden en normen

In de Governance Code gaat het over het benoemen en hanteren van waarden en normen. Het realiseren van een open aanspreekcultuur, het bevorderen van leren (en bespreken van dilemma’s en fouten), het organiseren van inspraak, samenspraak en tegenspraak.

Contactpersonen RVC

Henk van den Broek

Voorzitter RVC
rvc@dzn-nijmegen.nl
Nevenfuncties:

Onafhankelijk klachtenfunctionaris – ZZG zorggroep
Derde levensfase – Goedgrei
Lid Raad van toezicht – DNA Arnhem Nijmegen

.
.
.

Luuk Samson

RVC lid
Zorginhoudelijk
rvc@dzn-nijmegen.nl
Hoofdfunctie: Jeugdbeschermer bij jeugdbescherming Gelderland
.

Peter Hendriks

RVC lid
Financieel
rvc@dzn-nijmegen.nl
Hoofdfunctie: zelfstandig ondernemer Rots Finance: Interim, Management, Bedrijfsvoering, Control, Advies, Zorg, Onderwijs